Szkolny program profilaktyki

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI

DLA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH

W RACIBORZU

 

 

  • Profilaktyka pierwszorzędowa dla grupy niskiego ryzyka.
  • Teren działania – szkoła.
  • Zasadniczy cel: rozwijanie postaw pro społecznych.
  • Hasło: Jesteśmy życzliwi. Jesteśmy odpowiedzialni.

 

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r.(Dz. U. z 2002 Nr 10 poz. 96).

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.(Dz. U. Nr 111 poz.535).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

(Dz. U. Nr . 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani.(Dz. U. Z 2003 Nr 24 poz.198).

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów  tytoniowych.

( Dz. U. z 1996r Nr 10 poz.55).

Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz.483).

 

 

 

 

Cel

Zadania

Metody realizacji

Kryterium sukcesu

 

 

Termin

Odpowiedzialni sprzymierzeńcy

Sposób ewaluacji

I Zapobieganie agresji i przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracja i dobra aklimatyzacja klas I.

 

Blok integracyjno-adaptacyjny.

 

 

Apele dyrekcji i pedagoga szkolnego.

 

Zajęcia integracyjne dla klas I, wycieczki i ogniska integracyjne.

 

Przestrzeganie zasad kultury osobistej przez uczniów kl. I,

 

 

 

 

 

IX-X

 

 

 

 

Dyrekcja, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele.

 

 

 

Swobodne wypowiedzi uczniów i rodziców.

 

 

 

 

Zapoznanie rodziców i uczniów kl. I z regulaminem i zasadami obowiązującymi w nowej szkole.

 

 

 

Apel dyrektora i pedagoga szkolnego podczas spotkań
z rodzicami.

Rozmowy wychowawców
i nauczycieli z zespołami klasowymi.

 

 

 

 

 

Dobre samopoczucie uczniów kl. I,

 

Pozytywne

nastawienie
i dobre traktowanie młodszych kolegów przez uczniów klas starszych.

 

 

 

IX-X

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rozpoznanie

i znajomość potrzeb

młodzieży,
oraz sytuacji materialnej.

 

 

Diagnoza potrzeb środowiska uczniów.

 

Ankietyzacja uczniów klas I.

Rozmowy indywidualne
z uczniami
i rodzicami, wychowawcami klas, pracownikami społecznymi.

 

Dobra znajomość sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów.

 

 

IX-X

 

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

 

Przedstawienie wyników ankietyzacji przez wychowawców klas podczas Rady Pedagogicznej dotyczącej problemów wychowawczych.

 

 

III. Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich.

 

 

Kształtowanie podstawowych zasad kultury osobistej
w relacjach
z dorosłymi i rówieśnikami.

Uporządkowanie systemu własnych wartości.

Kształcenie postaw asertywnych.

 

 

Lekcje wychowawcze w klasach, dyskusje, „burze mózgów”.

 

Konsekwentne reagowanie na nie-

właściwe zachowanie młodzieży przez nauczycieli, rodziców

i pracowników szkoły.

 

 

Wypracowanie postawy

samooceny

i samokontroli wśród młodzieży.

Stosowanie wyróżnień na forum społeczności szkolnej.

 

 

X-VI

 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, samorząd uczniowski, rodzice.

 

Liczba uczniów
z wzorowym
i bardzo dobrym zachowaniem.

Liczba udzielonych pochwał.

 

 

IV Rozwijanie odpowiedzialno-ści społecznej
i prawnej wśród młodzieży
w kontekście bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

 

Udział w programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2013.

 

Ankieta anonimowa dotycząca zachowań przestępczych oraz przemocy wśród uczniów kl. I i II Zespołu Szkół Zawodowych.

Spotkania w klasach z przedstawicielami KPP i prokuratorem Sądu Rejonowego z zakresu prewencji.

 

Obniżenie ocen nagannych
z zachowania wśród uczniów ZSZ.

 

IX-X

 

 

 

 

 

 

 

 

III-IV

 

Pedagog szkolny, dyrekcja, zespół wychowawczy szkoły.

 

Porównanie liczby ocen nagannych
z zachowania
w latach 2010-2011.

V. Prozdrowotny styl życia i dbałość o zdrowie.

Uczestnictwo w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej.

 

 

 

 

 

 

Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę i inne instytucje.

Apele i gazetki informacyjne.

Wzrost liczby uczestników na zajęciach sportowych pozalekcyjnych.

Cały rok

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas.

Sprawozdanie nauczycieli z pracy zespołu przedmiotowego w-f (ilość osób uczestniczących
w zajęciach sportowych pozalekcyjnych).

Inicjowanie i współorganizowanie aktywności fizycznej.

 

 

Pomoc w dokonywaniu wyboru form aktywności fizycznej.

 

 

Organizacja Dnia Sportu.

Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie młodzieży.

VI

Nauczyciele wychowania fizycznego, i nauczyciele.

Frekwencja w dniu sportu
w dziennikach lekcyjnych.

 

Bieżące prezentowanie oferty dla młodzieży.

 

 

 

 

Zwiększenie liczby uczestników w zajęciach sportowych.

 

 

 

Cały rok.

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego.

 

 

 

 

Frekwencja
w dodatkowych zajęciach sportowych.

 

 

 

 

Profilaktyka wad postawy.

 

Edukacyjna gazetka ścienna na temat wad postawy.

Pogadanki tematyczne podczas lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami.

 

Wzrost świadomości wśród młodzieży, rodziców, kadry pedagogicznej.

Utrzymywanie prawidłowej postawy ciała przez młodzież.

Utrwalenie

Prawidłowych postaw ciała
i ewentualne wyeliminowanie niewłaściwych nawyków.

 

 

Cały rok.

 

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas, rodzice.

 

Podsumowanie liczby uczniów
z wadami postawy (roczne sprawozdanie
z pracy pielęgniarki).

 

VI. Profilaktyka uzależnień od nikotyny, alkoholu, leków, narkotyków i dopalaczy.

Uświadamianie o:

-niszczącym działaniu środków psychoaktywnych na zdrowie człowieka

psychofizycznych zmianach

wynikających z uzależnień.

 

 

Organizacja  wyjścia

i udział zespołów w profilaktycznym spektaklu multimedialnym.

 

Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym.

Systematyczne działania profilaktyczne pod hasłem ”Aktywność

i twórczość kontra uzależnienia”: uczestnictwo       młodzieży  w profilaktycznym show multimedialnym z zakresu profilaktyki alkoholowe i narkotykowej „Żyj poza klatką”.

- dyskusje na        lekcjach wychowawczych

- rozmowy indywidualne z uczniem

- projekcje filmów

- udostępnienie listy adresów stron internetowych

nt. uzależnień

 

Pogłębienie wiedzy i podniesienie świadomości wśród młodzieży.

Wyeliminowanie negatywnych postaw.

 

Utrwalenie

pożądanych zachowań i ewentualne wyeliminowanie niewłaściwych nawyków

IX - VI

Pedagog szkolny, samorząd uczniowski,

pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas, nauczyciele

Swobodne wypowiedzi uczniów podczas lekcji wychowawczych.

 

 

VII. Doradztwo zawodowe dla młodzieży.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Raciborzu – dział orientacji zawodowej.

 

Współpraca z

Młodzieżowym Biurem Pracy w Raciborzu.

 

Pobudzenie młodzieży do tworzenia samodzielnych stanowisk pracy.

 

 

Bieżące informowanie uczniów dotyczące możliwości kontynuowania nauki po ukończeniu ZSZ w Raciborzu.

Informowanie o stypendiach pomostowych umożliwiających rozpoczęcie studiów

Udział w powiatowych targach edukacyjnych klas kończących naukę w Zespole Szkół Zawodowych.

 

 

Zajęcia prowadzone przez pracowników MBP pt. „Aktywność zawodowa młodzieży”.

 

Udział młodzieży w zajęciach realizowanych w ramach projektu

"Sukces Zawodowy Młodzieży, Sukcesem Europy"

Prezentacja multimedialna dla młodzieży „Zawodowy list gończy”.

Kontynuowanie nauki przez absolwentów ZSZ

 

 

 

 

 

Znajomość lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy.

 

 

Tworzenie własnych miejsc pracy przez absolwentów ZSZ.

w Raciborzu.

III –IV

 

 

 

 

 

 

 

X

I według potrzeb.

 

 

 

 

Cały rok

Pedagog szkolny; wychowawcy klas; dyrekcja.

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny; wychowawcy klas; dyrekcja.

 

 

 

 

Szkolny Ośrodek Kariery.

 

 

 

 

Biblioteka szkolna; wychowawcy klas.

Wykazy zespołów klasowych uczestniczących w targach.

 

 

 

 

Wykazy zespołów klasowych uczestniczących w targach i dodatkowych zajęciach.

 

Swobodne wypowiedzi uczniów.